Projektovanje

1. Blok dijagram sistema:

Prvi i osnovni korak svakog projekta je definisanje zahteva klijenta, na osnovu koga dajemo idejno rešenje – Blok dijagram sistema.

2. Izrada projekta:

Izradu projekta sačinjava nekoliko koraka kojima se dolazi do potpune definisanosti rešenja.

a) P&ID šema – Predstavlja definisanje rešenja i na osnovu nje je moguće dobiti preliminarnu kalkulaciju budžeta u okviru od ±10%. Rok za izradu P&ID šeme je, u zavisnosti od veličine projekta, 5-15 dana. Ovaj dokument se prezentuje klijentu i tek nakon odobravanja dokumenta od strane klijenta prelazi na sledeći korak.

b) Snimanje objekta i uzimanje mera prostora, i mera i rasporeda postojeće opreme kojoj se neće menjati položaj – rok 1-3 dana.

c) Generisanje realnog 3D-modela – Ovim postupkom dobija se potpuno definisan izgled i raspored opreme sa radovima koje treba izvršiti da bi se oprema/postrojenje pustila u operativni rad. Rok realizacije ovog koraka je 10-60 dana.
Dobijeni model se prezentuje kijentu, a na osnovu njega klijent dobija, do detalja:

  • Uvid u to kako će njegov uređaj/sistem/fabrika izgledati i funkcionisati.
  • Detaljan predmer i proračun troškova.
  • Mogućnost da može blagovremeno uvideti eventualne nedostatke svoga zahteva.
  • Mogućnost da dostavi dodatne zahteve koje sistem mora ispunjavati. Sve do ovoga trenutka moguće su izmene projektnog zadatka, odnosno projekta. Po odobrenju od strane klijenta prelazi se na sledeći korak i dalje izmene nisu moguće.

d) Terminiranje – ovim korakom definišu se precizno termin-plan i raspodela posla po izvršiocima, kao i obaveze klijenta sa terminima izvršenja. Rok 1-2 dana.


Izrada

3. Izrada, isporuka, montaža i puštanje sistema u rad:

a) Izrada u radonici i priprema i nabavka opreme – U ovom koraku do izražaja dolaze prednosti generisanog 3D-modela. Naime, 3D-model je realna slika budućeg sistema i iz njega se praktično automatski dobija sva tehnička dokumentacija neophodna za izradu, što omogućava da se gro posla odradi u radionici a ne na terenu jer se sve mere dobijaju iz modela. Ovo je naročito pogodno kod npr. izrade složenih cevovoda gde se za izradu na terenu ostavljaju samo montažni radovi. Rok za izradu zavisi od veličine projekta.

Na ovaj način za klijenta se drastično snižava vreme izrade uređaja, kraće je zadržavanje u pogonu, manja je opstrukcija postojeće proizvodnje a klijentu se štede vreme, novac i dobija nižu finalnu cenu uređaja.

b) Montaža na licu mesta – Rok u zavisnosti od veličine projekta. Ovaj korak svodi se na minimum prethodnim radom.

c) Puštanje sistema u rad, dokazivanje parametara i funkcionalnosti sistema i obuka kadrova – Rok u zavisnosti od veličine projekta.

d) Primopredaja objekta.

4. Uputstvo za rad, održavanje i tehnička dokumentacija sistema – Uz opremu klijent dobija i svu dokumentaciju potrebnu za pravilno rukovanje i održavanje.

Na kraju, klijent dobija željeni sistem za najkraće moguće vreme, po najpovoljnijoj mogućoj ceni, sa kompletnom dokumentacijom neophodnom za održavanje, uputstvom za rad i organizovanom obukom radnika. Takođe, klijentu ćemo uvek ponuditi više opcija saradnje i u skladu sa njegovim zahtevima doći do najoptimalnijeg rešenja. Klijent uvek može birati nivo automatizacije (ručni, delimično ili potpuno automatski sistem ili neki njegov deo), način izrade (da li izradu vrši naša kompanija ili se samo zadržavamo na projektovanju) i uvek dobija konsultantsku i inženjersku podršku u projektovanju svojih procesa, odabiru opreme ili podizvođačkih kompanija.

 
Rapid Solutions d.o.o. - Marička 13 - 34300 Aranđelovac - Predrag Bajović +381 64 212 5924 - Đorđe Berisavac +381 60 350 3383